TRŽNÍ ŘÁD

Vymezení trhu

Malé trhy Hradčanská je vymezený prostor v okolí stanice metra Hradčanská, a to za železničním přechodem směrem do ulice Dejvická, ve kterém je umožněno výrobcům, pěstitelům a prodejcům nabízet a prodávat zboží stanovené tržním řádem v čase a za podmínek, které jsou taktéž tržním řádem stanovené (dále jen „trh“). Pro nabídku a prodej zboží a přidružených služeb jsou určeny skládací prodejní stánky jednotného vzhledu. Rozmístění stánků je určeno přiloženým plánkem, jehož podobu si vyhrazuje provozovatel kdykoli změnit. Trh je především trhem potravinovým. Provozovatel organizuje trh na základě smlouvy uzavřené s MČ Praha 6.

Otevírací doba trhu

Otevírací doba trhu je 8:00 až 18:00 každý pracovní den (pondělí až pátek) s vyjímkou státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Maximální otevírací doba příležitostných víkendových akcí je 9:00 až 20:00 (včetně doby na úklid).

Garantovaná prodejní doba je 9:00 až 16:00.

Prodejní stánek

Prodejní místo a pronajatý prodejní stánek je prodejce povinen udržovat v čistotě a v dobrém technickém (původním) stavu. V případě poškození, či významného znečistění, je prodejce povinen bezprodleně uhradit vzniklou škodu, či uvést věc do původního stavu. Prodejce nesmí zasahovat do konstrukce pronajatých stánků, či prodejního místa. Prodejce je povinen dodržovat jemu vymezený prostor prodejního místa.

Prodejce je povinen viditelně označit prodejní stánek obchodním názvem a identifikačním číslem v případě právnických osob a jménem, příjmením a identifikačním číslem v případě fyzických osob.

Prodejce není oprávněn k použití vlastních prodejních stánků a jiného prodejního zařízení, které nebylo předem schváleno provozovatelem a zkonzultováno s MČ Prahy 6.

Na trhu je umístěno 6ks prodejních stánků.

 

Povinnosti prodejce

Prodejce je povinen dodržovat veškeré platné právní normy ČR, které se na něj vztahují (zejména zákon o živnostenském podnikání, hygienické a veterinární předpisy, zákon o zemědělství, Desatro veterinární správy, Potravinářské patero).

Prodejce je povinen vydat na vyžádání doklad o zaplacení (účtenku) a doklad o EET, pokud se na něj povinnost evidence vztahuje.

Prodejce je povinen seznámit se s těmito pravidly, dodržovat je a uposlechnout všech pokynů provozovatele trhu.

Prodejce je povinen:

 • Disponovat dostatečnou zásobou zboží, aby pokryl garantovanou prodejní dobu trhu.

 • Nabízené zboží viditelně označit cenovkami, dále pak původem zboží a jakostí, pokud tak stanovují platné právní předpisy ČR.

 • Zajistit vhodné oddělení zboží, které by se mohlo nežádoucím způsobem ovlivňovat.

 • Zamezit přímému slunečnímu svitu na zboží, chránit ho vhodným způsobem před dalšími vlivy.

 • Nepokládat zboží přímo na zem.

 • Mít v provozovně (tj. na stánku) kopii živnostenského listu, případně kopii výpisu z OR, smlouvu s provozovatelem trhu, doklady o zaplacení (účtenky, paragony), doklad o revizi spotřebiče, pracovní smlouvu se zaměstnancem/prodavačem, zařízení k EET (pokud prodejce evidenci podléhá).

 • Neklamat spotřebitele nepravidivými údaji o zboží.

 • Ustanovit odpovědnou osobu stánku. Její jméno je povinen zveřejnit na viditelném místě.

 • Doložit doklady o původu a nabytí nabízeného zboží (lze tak učinit dodatečně na základě kontroly).

 • Pro vážení používat pouze úředně ověřenou (cejchovanou) váhu. Váha musí být opatřena platnou úřední značkou. Jakékoli jiné měření musí být prováděno na zařízení, které je opatřeno příslušnou úřední značkou dokazující ověření.

 • K prodeji používat pouze spotřebiče opatřené revizní zprávou ne starší než 1 rok, které jsou schválené státní zkušebnou pro provoz v ČR nebo EU.

 • Dodržovat teploty skladování potravin stanovené příslušným právním předpisem ČR (zejména pak u masa, uzenin, ryb a mléčných výrobků, ale i všech ostatních druhů zboží).

 • Dodržovat předepsaný způsob skladování a manipulace s potravinami dle platných právních předpisů ČR.

 • Dodržovat základní požární a bezpečnostní pravidla dle platné právní úpravy.

 • Oznámit zahájení a ukončení činnosti v provozovně (tj. na trhu) příslušnému živnostenskému úřadu (tj. dle místa bydliště/sídla) v písemné formě nejméně 3 dny před zahájením činnosti.

 • Zejména v podzimních mesících prodejce zajistí osvětlení stánku v ranních a večerních hodinách.

 • Na vyžádání zákazníka vydat doklad o prodeji zboží, nebo poskytnutí služby (paragon/účtenku). Na paragon/účtence musí být uvedeno:

o Označení prodejce obchodní firmou

o Identifikační číslo

o Druh zboží nebo poskytnuté sloužby

o Datum prodeje zboží nebo poskytnuté služby

o Cena

o Podpis, případně razítko

Doklad o EET nenahrazuje doklad o prodeji zboží, nebo poskytnutí služby (paragon/účtenku).

Umístí-li prodejce do provozovny (na stánek) prodavače, vztahují se na něj následující pravidla (Za jejich dodržování ze strany prodavače zodpovídá prodejce):

 • Prodej není povolen osobám mladším 15-ti let a osobám nezpůsobilým k této činnosti.

 • Osoby prodávající potravinářské zboží musí mít u sebe platný potravinářský průkaz.

 • Prodejci mají PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO KOUŘIT V PROSTORU STÁNKU.

 • Prodavač je povinen mít u sebe občanský průkaz, nebo jiný doklad totožnosti.

 

Povinnosti provozovatele trhu

Provozovatel garantuje, že prodejní stánek bude způsobilý k obsazení prodejcem nejpozději v 7:00.

 

Provozovatel zajišťuje denní úklid trhu, poskytuje nádoby na tříděný odpad pro prodejce, kontroluje dodržování pravidel prodeje. V neposlední řadě poskytuje informace veřejnosti.

 

Čistota a bezpečnost

Prodejci jsou během nabídky a prodeje zboží povinni dodržovat:

 • Zásady osobní hygieny a čistotu pracovního oděvu.

 • Pravidelný úklid během otevírací doby v prostoru svého prodejního stánku a kolem něj.

 • Odpad a nepoužité obaly ukládat do provozovatelem poskytnutých předem vyhrazených nádob na tříděný odpad nebo do svých vlastních nádob. V případě nedostatku kapacity provozovatelem vymezených nádob na odpad prodejce zlikviduje vlastní odpad na vlastní náklady. Není povoleno ponechávat odpad na místě a využívat místní odpadkové koše.

 • Využívat k nabídce zboží zařízení z dobře omyvatelného a zdravotně nezávadného materiálu.

 • Ovoce a zeleninu nabízet k prodeji již očistěné a bez zvadlých částí.

 • Neparkovat osobní a nákladní vozidla v prostoru trhu a na přilehlých chodnících. Parkování si každý prodejce zajistí samostatně mimo prostor trhu.

 • Pokud se prodejci vyskytnou vedlejší živočišné produkty II. a III. kategorie, které nejsou určeny k výživě lidí (dále jen „VŽP“), tedy odpad živočišného původu, je prodejce povinen na své náklady zajistit asanační podnik (kafilérii), která zajistí jeho neškodné odstranění. Odborná firma pro Prahu (centrum): ASAVET BIŘKOV – tel. 315 696 070, p. Pelantová. K dispozici musí mít prodejce odpovídající zařízení pro hygienické skladování těchto odpadů až do jejich odvozu asanační službou (uzavíratelné nádoby, které musí být vhodně konstruovány, udržovány, snadno čistitelné, a je-li nezbytné, dezinfikovatelné). Odpady nesmí představovat žádný zdroj kontaminace. Prodejci, kteří nabízejí živočišné produkty na trzích opakovaně, musí při likvidaci VŽP vystavit obchodní doklad o odvozu a na vyžádání jej předložit kontrolnímu orgánu.

Nabízený sortiment

Na trhu se mohou prodávat zejména potraviny (min. 80%) s doprovodným prodejem tematického zboží (max. 20% - např. proutěné košíky, dřevěné výrobky, rukodělné výrobky).

Nabízené zboží má pocházet převážně z domácí (české) produkce. Na trhu se může vyskytnout zboží, které nepochází z české produkce, avšak svým charakterem nenarušuje trh, je žádané a není možné toto zboží vyprodukovat jinde, než v zahraničí (např. olivový olej, některé druhy ořechů, mořské ryby) nebo není v dané době dostupné z českého zdroje, ale je o něj vyjímečný zájem (např. hrachové lusky, které mají v ČR sezonu pouze cca 8 týdnů, ale zájem přetrvává i po ukončení české sklizně).

České produkty musí být na trhu zastoupeny většinově, tj. minimálně ze 60% celkového nabízeného sortimentu.

Zahraniční původ zboží musí být viditelně označen a musí být specifikován alespoň na úrovni regionu.

Z nabízeného zboží vyjímáme: ovoce a zelenina, koření, květiny, sazenice, med, vejce, pečivo, mošty a šťávy, džemy, uzeniny, maso, drůbež, víno, pivo, ryby, káva, sušené plody, ořechy, mléčné výrobky, sýry.

Trh si klade za cíl obsadit každodenně stánky následujícím způsobem: Ovoce, zelenina, pečivo, květiny a jeden až dva stánky s ostatním sortimentem (vyskytující se na trhu pouze 1x až 2x týdně).

 

Prodej živočišných produktů

Podmínky prodeje živočišných produktů jsou vymezeny požadavky Městské veterinární správy pro Prahu (tvoří nedílnou součást těchto pravidel) a prodejce je povinen se jimi řídit. Upozorňujeme, že na trhu není k dispozici elektřina. Každý prodejce si ji tudíž musí opatřit na vlastní náklady, pokud ji pro provoz potřebuje.

Z podmínek vybíráme zejména:

 • Med:  Med musí pocházet od včelstva, v němž se nevyskytují mor včelího plodu nebo hniloba včelího plodu. Musí být skladován v obalech, které splňují podmínky na obaly pro potraviny živočišného původu, nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření. K dispozici musí být informace o druhu medu a tom, kdo je výrobcem medu. Medař musí být schopen předložit na vyžádání registraci včelaře.

 

 • Vejce: Vejce nemusí být prosvícená, musí být skladována při nekolísavé teplotě +5 až +18 °C, chráněná před sluncem, mohou být prodána spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snášce, přičemž minimální trvanlivost je 28 dnů. Pro zákazníky musí být na viditelném místě umístěno jméno a adresa chovatele, u kterého byla vejce vyprodukována a datum minimální trvanlivosti. Jednomu konečnému spotřebiteli může být prodáno max. 60 ks vajec.

 

 • Čerstvé drůbeží maso: Chovatel, jehož roční produkce je nižší než 2 000 kusů krůt, hus nebo kachen, nebo 10 000 kusů ostatní drůbeže, může prodávat v malém množství neporcované drůbeží maso přímo konečnému spotřebiteli v tržnici nebo na tržišti, nejbližších jeho hospodářství. Za malé množství se považuje maso z nejvýše 10 kusů drůbeže týdně.

 

 • Čerstvé králičí maso: Chovatel, který chová králíky v malém, může prodávat neporcované čerstvé králičí maso  v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli v tržnici nebo na tržišti, nejbližších jeho hospodářství. Za malé množství se považuje maso z nejvýše 10 kusů králíků týdně. Při prodeji nesmí být oddělována hlava od těla.

 

 • Prodej živočisných produktů ze závodů registrovaných příslušnou krajsou veterinární správou: Čerstvé drůbeží a králičí maso musí být po celou dobu nabízení k prodeji skladováno při teplotě do +4 °C, čerstvé vepřové, hovězí maso a zvěřina při teplotě do +7 °C v odpovídajícím zařízení. Skladovací teplota mléčných výrobků ošetřených UHT je do +24 °C, ostatních mléčných výrobků +4 až +8 °C. Masné a rybí výrobky se musí uchovávat při skladovacích teplotách deklarovaných výrobcem (nejčastěji do +5 °C). Vhodné teplotní podmínky musí být monitorovány (teploměr). Při těchto teplotách musí být produkty uchovávány po celou dobu prodeje. Dále musí být chráněny před kontaminací, zejména před zvířaty a škůdci, před povětrnostními vlivy (přímé slunce, déšť), před prachem a před přímým kontaktem zákazníků s nebalenými potravinami. Povrchy přicházející do styku s potravinami musí být udržovány ve stavu, který umožňuje hygienickou manipulaci s potravinami, a musí být snadno čistitelné. K dispozici musí být vhodné zařízení k zajištění odpovídající hygieny zaměstnanců (včetně zařízení k hygienickému umytí a osušení rukou, toalety). Při prodeji nebalených produktů odpovídající přívod teplé nebo studené pitné vody pro čištění popřípadě dezinfekci pracovních nástrojů a zařízení přímo na místě prodeje. Prodávající musí zamezit možné kontaminaci potravin při současné manipulaci s nebalenou potravinou a penězi (rukavice, podávací náčiní).

 

Práva správce trhu

Správce trhu má právo posoudit sortiment prodejce a v případě rozporu s tržním řádem tento sortiment z prodeje vyloučit.

V případě porušení těchto pravidel má správce právo vyloučit zcela prodejce z trhu s okamžitou platností.

Správce určuje rozmístění stánků a má právo rozmístění kdykoli změnit.

Správce, případně jím pověřená osoba je přítomna na trhu po celou otevírací dobu.

Správce zajišťuje, aby v prostoru trhu nebyl provozován prodej mimo prodejní stánky (tj. prodej mimo smluvní vztah s provozovatelem).

 

Obalová politika

Trh je bezplastový. Je zakázáno používat jakékoliv jednorázové plastové obaly, které slouží pro odnos nákupu zákazníkem.

Jako náhradu za jednorázové plastové obaly lze použít vratné/opakovatelné obaly (ty mohou být i z plastu), papírové, látkové a jiné obaly z přírodního rozložitelného materiálu (např. sáčky z kukuřičného škrobu).

 

Kontrola trhu

Kontrolu trhu provádí orgány k tomu oprávněné, zejména pak Česká obchodní inspekce, příslušná hygienická stanice, příslušný úřad práce, správce trhu, policie, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, MČ Praha 6 a další oprávnění.

 

Závěrečná ustanovení

Tento Tržní řád platí pro provozování Malých trhů Hradčanská, MČ Praha 6. Tržní řád vypracoval provozovatel trhu v souladu s Nařízením č. 9/2011 SB. Hl. m. Prahy, kterým se vydává Tržní řád.

 

Provozovatel trhu

Farma market s.r.o.,

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3,

IČO: 04036085

www.farmama.cz

 

Kontakt pro návštěvníky trhu:

vseprovas@farmama.cz

 

kontakt pro zájemce o prodej:

prodejci@farmama.cz

 

V Praze dne 18.02.2019

Další požadavky zvláštních orgánů